Algemene voorwaarden Praktijk Utrechtse Heuvelrug

1. Definities en interpretatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Praktijk Utrechtse Heuvelrug: de eenmanszaak Praktijk Utrechtse Heuvelrug Statutair gevestigd te Doorn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 30222610 met de handelsnaam “Prevence”. 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de levering van Diensten;

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee Praktijk Utrechtse Heuvelrug onderhandelt over het sluiten van een Overeenkomst dan wel waarmee Praktijk Utrechtse Heuvelrug een overeenkomst heeft afgesloten;

Opdrachtnemer: Praktijk Utrechtse Heuvelrug

Overeenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen Praktijk Utrechtse Heuvelrug en Opdrachtgever die tot stand komt op de wijze zoals beschreven in artikel 3.3;

Project: een in de Overeenkomst beschreven project;

Partijen: Praktijk Utrechtse Heuvelrug en Opdrachtgever gezamenlijk, of afzonderlijk genoemd als “Partij”;

Werknemer: een werknemer van de Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer en op alle Overeenkomsten die door Partijen worden gesloten alsmede op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.

2.2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Door ondertekening van enige Overeenkomst met Opdrachtnemer, waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart de Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

2.4. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd. Deze afwijkingen en/of aanvullingen gelden dan uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt.

2.5. Indien Opdrachtnemer één of meer aan haar, op grond van deze Algemene Voorwaarden toekomende rechten niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen enkel recht ontlenen voor de toekomst.

2.6. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. Indien er sprake is van strijdigheid tussen de diverse bepalingen, bepaalt Opdrachtnemer welke bepaling(en) voorrang heeft/hebben.

2.7. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtnemer verplicht zich om tijdig voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

2.8. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden respectievelijk de Aanvullende Voorwaarden en de bepalingen in de Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.9. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van Opdrachtnemer.

3. Offertes en de totstandkoming van een Overeenkomst

3.1. Alle offertes van Opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn, tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk anders is bevestigd, vrijblijvend. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende een periode van twee (2) maanden na de offertedatum, tenzij in de offerte anders is vermeld, en maken deel uit van een Overeenkomst, zodra deze tot stand is gekomen.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer haar aanbieding baseert.

3.3. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van de offerte van Opdrachtnemer door de Opdrachtgever, dan wel door het rechtsgeldig ondertekenen van een door Opdrachtnemer opgestelde conceptovereenkomst. In het geval dat de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van de offerte van Opdrachtnemer komt een Overeenkomst pas dan tot stand op het moment dat Opdrachtnemer schriftelijk heeft ingestemd met de door Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen.

3.4. Alle opdrachten van Opdrachtgever gelden als uitsluitend aan Opdrachtnemer gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitgesloten.

3.5. Indien door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld, heeft Opdrachtnemer het recht om (delen uit) eventuele voorwaarden die door de derden aan Opdrachtnemer worden opgelegd onverkort ten aanzien van de Opdrachtgever te laten gelden.

3.6. Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

3.7. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, kennelijke fouten of kostprijsverhogende omstandigheden.

3.8. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

4. Diensten

4.1. Opdrachtnemer zal de in de Overeenkomst overeengekomen Diensten aan Opdrachtgever verlenen.

4.2. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in een voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Opdrachtnemer worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Het behalen van een bepaald (goed) resultaat kan nimmer worden gegarandeerd.

4.3. Voor zover in de Overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Opdrachtnemer haar Diensten verlenen binnen de voor Opdrachtnemer gangbare termijnen. De in de Overeenkomst genoemde termijnen zijn slechts indicatief en betreffen geen fatale termijnen.

4.4. Indien een wijziging in de, voor een Overeenkomst tussen Partijen relevante, wet- en regelgeving voor Opdrachtnemer dan wel voor Opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich mee brengt, worden de Diensten, verricht door Opdrachtnemer op grond van deze nieuwe verplichtingen, geacht per direct deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht alle uit de wijzigingen, als bedoeld in dit artikel 4.4 voortvloeiende (extra) kosten aan Opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.

4.5. Naast de voornoemde wijzigingsbevoegdheid is Opdrachtnemer tevens gerechtigd op enig moment de overeengekomen Diensten te wijzigen door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever. Een dergelijke wijziging zal echter niet eerder van toepassing zijn dan twee (2) weken na de dagtekening van de schriftelijke mededeling. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel 4.5, is de Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van de wijziging van de Diensten conform het bepaalde in artikel 7.4 van de overeenkomst tussen partijen.

5. Geheimhouding

5.1 Opdrachtnemer is op grond van art. 88 Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) gehouden aan een medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat ze zonder schriftelijke toestemming of medische noodzaak van een cliënt geen gegevens over de cliënt mag verstrekken aan derden.

6. Gevolgen van niet of niet tijdige betaling

6.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist.

6.2. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd en zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever terstond opeisbaar, ook als de betalingstermijn hiervoor nog niet is verstreken.

6.3. Voorts is Opdrachtgever de in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte kosten voor invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten (waaronder begrepen de kosten van zowel interne alsmede externe rechtsbijstand) verschuldigd ter hoogte van vijftien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150.

6.4. Onverminderd de overige rechten en vorderingen van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer in het geval dat Opdrachtgever in verzuim is op grond van artikel 6.1 – gerechtigd de te leveren Diensten op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 9.2. van de overeenkomst tussen partijen. Duidelijkheidshalve zij vermeld dat opschorting van de overeengekomen Diensten de verplichting van Opdrachtgever om de openstaande facturen te voldoen onverlet laten.

6.5. Ter voorkoming van twijfel zij vermeld dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor enige schade die (mede) het gevolg is of samenhangt met de opschorting van Diensten door Opdrachtnemer.

6.6 Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle overige schade die Opdrachtnemer daardoor lijdt. De opgave van de schade van Opdrachtnemer staat, behoudens te leveren tegenbewijs door Opdrachtgever tussen partijen vast.

7. Beëindiging van de Overeenkomst

7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.3, hebben Partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst door de andere Partij die, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is of het verzuim niet reeds is ingetreden, niet binnen dertig (30) dagen na een schriftelijke ingebrekestelling door die Partij is gezuiverd. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door Opdrachtgever gelden in ieder geval steeds als wezenlijke verplichtingen onder de Overeenkomst.

7.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder daartoe eerst Opdrachtgever in gebreke te hoeven stellen, indien:

7.2.1. blijkt dat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan Opdrachtnemer heeft verstrekt;

7.2.2. aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

7.2.3. het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of verleend;

7.2.4. Opdrachtgever zelf surséance van betaling of faillissement aanvraagt;

7.2.5. Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;

7.2.6. maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of beëindiging van de onderneming van Opdrachtgever;

7.2.7. de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever naar het buitenland worden verplaatst;

7.2.8. het vermogen van de Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld;

7.2.9. de Opdrachtgever geen zorg heeft gedragen voor instemming van de ondernemingsraad of van de van de Opdrachtgever, als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden in combinatie met artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet niettemin 10% van de overeengekomen vergoeding bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.3. Indien zich een situatie voordoet of dreigt voor te doen als omschreven in artikel 7.2 is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

7.4. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien Opdrachtnemer besluit de overeengekomen Diensten te wijzigen conform het bepaalde in artikel 4.5. Voornoemde opzegging dient Opdrachtgever binnen vier (4) weken, na de schriftelijke mededeling door Opdrachtnemer van de voorgenomen wijziging(en), te worden gedaan door middel van een aangetekende brief.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft betaald in het jaar waarin het schadetoebrengende feit heeft plaatsgevonden met een maximum van € 2.500 per gebeurtenis en € 10.000 per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000 per gebeurtenis per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Indien Opdrachtgever schade lijdt die door zijn verzekering wordt gedekt, is Opdrachtnemer voor die schade niet aansprakelijk.

8.3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor (i) indirecte schade, (ii) gevolgschade, (iii) schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8.4. De in artikel 6.1 tot en met 6.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid is dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Voorafgaande aan een eventuele uitkering door de verzekeraar is Opdrachtnemer nimmer verplicht tot betaling van een (deel)vergoeding. Indien om wat voor reden dan ook geen uikering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500.

8.5. Ter voorkoming van twijfel zij vermeldt dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor enige schade die (mede) het gevolg is van het niet (juist, tijdig of volledig) nakomen door Opdrachtgever van verplichtingen rustend op Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, opgenomen in de werkafspraken of op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Onder deze verplichtingen vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, het op de juiste wijze verstrekken van alle relevante informatie aan Opdrachtnemer en het naleven van de door Opdrachtnemer gestelde dan wel wettelijke termijnen. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet (juist, tijdig of volledig) opvolgen door Opdrachtgever van instructies en adviezen van Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden.

8.6. In geval van mondelinge of telefonische communicatie tussen Partijen is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of samenhangende met misverstanden of uit onjuist overgekomen informatie.

8.7. Opdrachtgever dient binnen één (1) kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het schade toebrengende feit Opdrachtnemer schriftelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

8.8. Het bepaalde in dit artikel 6 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. Opdrachtnemer bedingt ten behoeve van haar personeel of de door haar ingeschakelde hulppersonen dat deze niet rechtstreeks aansprakelijk kunnen worden gesteld door Opdrachtgever.

9. Overmacht

9.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Alle omstandigheden die de naleving van de Overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid niet voor risico van Opdrachtnemer behoren te komen, worden beschouwd als niet-toerekenbare tekortkoming en leveren overmacht op.

9.2. De in artikel 9.1 genoemde omstandigheden doen zich onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor in geval van ziekte van het betrokken personeel en/of hulppersonen, oorlog,oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen of dreigingen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse enbuitenlandse overheden, sabotage, (algehele) werkstaking, bedrijfsbezetting, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van goederen en/of diensten, computer- of elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, bedrijfsongeval, epidemieën ten gevolge waarvan nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

9.3. Opdrachtnemer is verplicht zich alle inspanningen te getroosten die van een modern bedrijf mogen worden verwacht om het geautomatiseerde systeem waarmee zij werkt te beveiligen en om het online verzenden van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen. De in artikel 9.1 en 9.2 genoemde omstandigheden doen zich echter eveneens onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor indien derden zich – ondanks voornoemde inspanningen van Opdrachtnemer- op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot het geautomatiseerde systeem waar Opdrachtnemer mee werkt en schade veroorzaken door verminking, onrechtmatig gebruik, verwijdering of aanvulling van geautomatiseerde bestanden.

9.4. Indien één van de Partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen gaan voldoen als gevolg van overmacht, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In voornoemd geval wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht uitvoering door Opdrachtnemer onmogelijk maakt, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding, onverlet de verplichting van Opdrachtnemer om zich in te spannen de oorzaak van de overmachtsituatie weg te nemen.

9.5. Indien één van de Partijen gedurende een periode langer dan twee maanden door overmacht verhinderd is de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, of vanaf het moment dat vaststaat dat de overmachttoestand langer dan twee maanden zal duren, is elk van de Partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

9.6. Indien één van de Partijen de Overeenkomst opzegt op grond van artikel 9.5, zullen Partijen overgaan tot finale afrekening.

10. Inschakelen van derden

10.1. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van Diensten of andere werkzaamheden derden in te schakelen.

10.2. Het is mogelijk dat deze derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Opdrachtnemer toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

10.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in de van hen ontvangen informatie.

10.4. Opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht anders dan na overleg met Opdrachtnemer.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

11.2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten ontstaan, zullen, behoudens een regeling in der minne, uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

12. Annulering

12.1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is bepaald.

12.2. In het geval van annulering van Projecten gelden de volgende voorwaarden:

11.2.1. Bij annulering tot achtentwintig (28) kalenderdagen voor aanvang van Projecten is Opdrachtgever € 25 administratiekosten per Werknemer verschuldigd.

12.2.2. Bij annulering binnen achtentwintig (28) kalenderdagen voor aanvang van het Project is Opdrachtgever, ongeacht de reden van annulering, de volledige overeengekomen vergoeding voor het Project verschuldigd. Voor annulering van een deel van het Project wordt deze regeling naar rato toegepast.

12.2.3. Als het Project op verzoek van Opdrachtgever wordt verschoven naar een latere datum is Opdrachtgever bij verschuiving tot achtentwintig (28) kalenderdagen voor aanvang van het Project € 25 administratiekosten per Werknemer verschuldigd. Bij verschuiving binnen zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van het Project is Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding voor het Project verschuldigd, ongeacht de reden van het verschuiven van de Project.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

Praktijk Utrechtse Heuvelrug

Haverakker 13

3941 LD Doorn