KLACHTENREGELING
Prevence

KLACHTENPROCEDURE

Prevence streeft ernaar zijn dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een belangrijke rol. Voldoet de dienstverlening niet aan uw verwachtingen, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons, zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een transparante afhandeling van uw klacht heeft Prevence een duidelijke klachtenprocedure. Prevence beschouwt klachten als een mogelijkheid om de kwaliteit van de dienstverlening naar haar klanten toe te verbeteren.

Definities:

– Onder een ‘Klacht’ wordt verstaan : iedere uiting van onvrede door of namens een belanghebbende.

– Onder een ‘Klager’ wordt verstaan een belanghebbende.

– Onder “Dienstverlener’ wordt verstaan: Praktijk Utrechtse Heuvelrug, handelend onder de naam         Prevence.

– Onder een ‘Werkdag’ wordt verstaan: een dag niet zijnde een zaterdag, zondag of erkende feestdag.

– Onder een ‘Week’ wordt verstaan: een periode beginnend op maandag en eindigend 5 dagen later op vrijdag om 24.00 uur.

1. Klacht indienen
Klager kan zijn/haar klacht schriftelijk indienen, omdat zijn/haar tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling. Naast de melding per brief of per email is er ook een mogelijkheid via het digitale formulier op onze website. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen 15 werkdagen een officiële reactie.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht zal worden onderzocht. Voor een toelichting zal dan contact met u worden opgenomen.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie komt Dienstverlener tot een uitspraak. Binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt Klager van Dienstverlener een officiële reactie. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Dienstverlener aanbrengt.

Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen 10 werkdagen na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij Prevence. U kan dan worden uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen 10 werkdagen na dit gesprek ontvangt u van Prevence een schriftelijk bericht over de uitspraak.

Contact

Hebt u een vraag? Neem contact met ons op via het formulier op onze website.